POLICY

BUS POLICY

BUS bärande policy för verksamheten

  • Föreningen är en ideell förening utan politiska eller religiösa bindningar

  • Föreningens ändamål är att genom samverkan mellan lokala aktörer aktivt medverka till en positiv och hållbar utveckling av Blidöbygden baserad på en balans mellan ett bevarande av den unika skärgårdsmiljön samt skärgårdskulturen och skapa förbättrade livsvillkor för boende, näringsliv och andra intressenter som bor och verkar inom bygden. 

  • Föreningen skall arbeta aktivt för att skapa en konstruktiv dialog med kommunen där föreningen i särskilda sammanhang kan verka som remissorgan och samla bygdens synpunkter och uppfattningar i för bygden gemensamma frågor.

  • Föreningen samverkar med lokala föreningar och andra aktörer samt vid behov med kommunen, Länsstyrelsen och andra myndigheter eller organisationer.

  • Verksamheten bedrivs i form av projekt med huvudsakligen ideella insatser.

  • Föreningen ska inte aktivt påverka eller engagera sig i de lokala föreningarnas verksamhet men på begäran kunna bistå med råd och stöd i olika insatser.

  • Föreningens tidskrift – Öskaret – ska genom reportage om företag, verksamheter, händelser och personporträtt spegla livet i bygden och bidra till att skapa samhörighet och lojalitet.

  • Föreningens hemsida – www.blidbygden.se – skall vara en portal med övergripande information om bygden samt länkar till lokala företag och föreningar, där dessa själva utvecklar egen relevant information. Hemsidan skall också innehålla ett kalendarium där de olika lokala föreningarna kan ange sina möten och evenemang.

  • Föreningens Facebooksida – @Blidöbygden Utveckling i Samverkan skall nyttjas för att sprida kortfattad aktuell information om föreningens verksamhet samt aktuella händelser av större intresse för bygdens befolkning.

Landsbygdsrådet

Under kommunens samrådsprocess under 2016 med lokala möten rekommenderade BUS ett antal åtgärder för stödja lokala utvecklingsprojekt initierade av de lokala föreningarna inom bygden.

Redan under 2017 etablerade kommunen en fond – ”Utvecklingspengen” – med syfte att varje år öronmärka pengar för att stödja olika föreningsprojekt som syftade till utveckling. Flera föreningar i bygden fick också anslag för förstudier eller lokala projekt, bland annat Blidö IF, Blidö Sockens Hembygdsförening och Blidö-Yxlan Bygdegårdsförening.

BUS modell för samverkan mellan lokala föreningar har också uppmärksammats och kommunen vill nu tillämpa denna modell för ett strukturerat samråd inom sju olika delområden inom kommunen där Blidöbygden utgör ett område.

Kommunen avser etablera ett Landsbygdsforum med representanter från olika föreningar och där arbeta med olika utvecklingsfrågor som sedan kan finansieras genom fonden med ”Utvecklingspengen”.
Kommunen avser vidare att etablera ett Landsbygdsråd för vart och ett av definierade delområden där Blidöbygden är ett område.

BUS kommer att arbeta aktivt för att bygden ska få en så bra representation som möjligt i denna samverkansmodell och löpande informera såväl fast- som fritidsboende om aktuella frågor.

Styrelsen för Blidöbygden-Utveckling i Samverkan