OM BUS = BLIDÖBYGDEN - UTVECKLING I SAMVERKAN
BUS SAMVERKAN MED NORRTÄLJE KOMMUN
Under kommunens samrådsprocess under 2016 med lokala möten rekommenderade BUS ett antal åtgärder för stödja lokala utvecklingsprojekt initierade av de lokala föreningarna inom bygden.
Redan under 2017 etablerade kommunen en fond – ”Utvecklingspengen” – med syfte att varje år öronmärka pengar för att stödja olika föreningsprojekt som syftade till utveckling. Flera föreningar i bygden fick också anslag för förstudier eller lokala projekt, bland annat Blidö IF, Blidö Sockens Hembygdsförening och Blidö-Yxlan Bygdegårdsförening.
BUS modell för samverkan mellan lokala föreningar har också uppmärksammats och kommunen vill nu tillämpa denna modell för ett strukturerat samråd inom sju olika delområden inom kommunen där Blidöbygden utgör ett område.
Kommunen avser etablera ett Landsbygdsforum med representanter från olika föreningar och där arbeta med olika utvecklingsfrågor som sedan kan finansieras genom fonden med ”Utvecklingspengen”.
Kommunen avser vidare att etablera ett Landsbygdsråd för vart och ett av definierade delområden där Blidöbygden är ett område.
BUS kommer att arbeta aktivt för att bygden ska få en så bra representation som möjligt i denna samverkansmodell
och löpande informera såväl fast- som fritidsboende om aktuella frågor.

Styrelsen för Blidöbygden-Utveckling i Samverkan

Blidöbygden – Utveckling i Samverkan (BUS) står för ett nätverk
Syfte
Bärande principer för verksamheten
av företag, föreningar, nätverk och enskilda personer.
Juridiskt en förening registrerad för arbetsgivaravgifter och moms
hos Skatteverket med Org nr 802445-3741.
Värna om och utveckla Blidöbygden genom initiativ, kraftsamling, opinionsbildning, information och aktiviteter i projektform.
BUS ska uppfattas som Blidöbygdens samlande Utvecklingsgrupp.
o Tillföra nytta till varje medlemsförening
o Inte konkurrera med föreningars verksamheter
o Drivas med engagemang och trovärdighet
o Bidra till bygdens utveckling